Pengenalan : Pelaburan Islamik

Ketahui perincian berkenaan pelaburan Islamik dan prinsip di sebaliknya

Melissa avatar
Written by Melissa
Updated over a week ago

Pelaburan Islamik adalah istilah yang digunakan untuk pembiayaan yang ditawarkan oleh institusi pelaburan berdasarkan prinsip patuh Syariah seperti yang dinyatakan dalam al-Quran, Hadis dan Sunnah. Berbeza dengan Pelaburan konvensional, Pelaburan Islamik mengelak pelaburan dalam urus niaga berasaskan faedah (Ribawi) melalui konsep pembelian aset (komoditi Murabahah) oleh institusi pembiayaan bagi pihak Pelabur atas permintaan Penerbit nota dan menjualnya semula kepada Penerbit nota pada keuntungan yang dimaklumkan kepada mereka terlebih dahulu (persetujuan Tawarruq).

Institusi pelaburan yang menawarkan pembiayaan Islamik wajib mematuhi Prinsip Syariah dan menolak perkara-perkara berikut: -

1. Perniagaan yang Haram dalam Islam (Perniagaan Terlarang): Perniagaan yang melibatkan arak, perjudian dan sebagainya.

2. Riba (faedah): Amalan memberi pinjaman dengan kadar faedah yang eksploitatif.

3. Gharar (ketidakpastian): Jualan yang menipu dan berisiko di mana nilainya tidak pasti.

4. Zulm (kejam) : Aktiviti dan amalan yang mengeksploitasi dan menindas

Did this answer your question?